17 Feb - NB Dance Academy
17 Feb - N B Dance Academy
19 Feb - Kelila Hunter
19 Feb - N B Dance Academy
19 Feb - Lou illingworth yoga
20 Feb - Yoga
20 Feb - Starz Ballet Babes
20 Feb - ZUMBA
20 Feb - N B Dance Academy
20 Feb - Bridge Club
20 Feb - Wine Circle (WVCA)
21 Feb - Music Appreciation
21 Feb - U3A Adventure4US
21 Feb - N B Dance Academy
21 Feb - N B Dance Academy
21 Feb - Ballroom Dancing
21 Feb - Richard Hennessey
22 Feb - Slimming World
22 Feb - Jane Fox
22 Feb - Anderson Pilates